Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »

15.04.2020
Nový cestovný poriadok platný od 19.4.2020

28.03.2020
Núdzový stav od 28.3.2020
Od 28.3.2020 0:00 je v SR Vyhlásený Núdzový stav.

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinn... Viac »


Technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu od 1.1.2020

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Na verejnú tlakovú kanalizáciu je možné napájať iba:
1) Objemové čerpadlo s drviacim zariadením, napr. SIGMA 1 1/4 “ EFRU-16-8 alebo LUCA-100-16-N3, v prevedení nerez.
2) Riadiaca elektronika systému Tlakan P4.
Zariadenia s inou riadiacou elektronikou nebudú pripojené na verejnú kanalizáciu !!!

Tlakan-P4-1Tlakan-P4-2Tlakan-P4-3


PRED MONTÁŽOU VYSTROJENIA ČERPACÍCH ŠACHIET
na tlakovej kanalizácii pre čerpadlo (400 V)
 • výkop ryhy pre potrubie tlakovej prípojky na úseku vlastného pozemku (v prípade oplotenia aj pod oplotením) hĺbka ryhy 1,0m – 1,2m, šírka ryhy 0,4 m spolu so spätným zásypom po uložení potrubia a montáži šachty s vystrojením, potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr.0,10 m s obsypom potrubia 0,30 m z piesku,
 • uložené potrubie tlakovej prípojky s rezervou cca 50 cm pre zaústenie do priestoru šachty nechať odkryté na dĺžku cca 3,0 m pri objekte šachty,
 • výkop jamy pre osadenie čerpacej šachty pre šachtu priemeru 1000 mm, výšky 2,2 m: - šírka jamy 1,3x1,5 m, hĺbka 2,2 m vzdialenosť šachty od osadenia ovládacej automatiky max. 7 m,
 • šachtu osadiť na pieskové lôžko hr. 0,10 m, s poklopom cca 5 až 10 cm nad úroveň terénu, bude nasmerovaná na gravitačný odpad z nehnuteľnosti vyčnievajúcou rovnou plochou nachádzajúcou sa na obvode v strednej časti šachty, v prípade spodnej vody treba šachtu obetónovať do výšky hladiny – opatrenie proti vztlaku spodnej vody,
 • výkop ryhy pre umiestnenie chráničky káblov ovládacej automatiky a čerpadla, hĺbka ryhy 0,5 m, šírka 0,3 m (ryhu vykopať v priamom smere bez zbytočných oblúkov) uložiť chráničku s dostatočnou pevnosťou FXP (ICE) priemeru D 40 mm od šachty až po skrinku ovládacej automatiky (výška spodnej hrany skrinky musí byť min. 60 cm nad terénom),
 • zhotovenie trvalej elektrickej prípojky 400 V – prívodný kábel do ovládacej skrinky musí byť kábel päťžilový CYKY 5C x 2,5 mm2 s 10A ističom (kábel dotiahnuť k miestu umiestnenia skrinky ovládacej automatiky čerpadla s rezervou 50 cm, napojenie do skrinky je zo spodnej strany),
 • obsypanie čerpacej šachty pieskom, alebo prehodenou zeminou s urovnaním terénu okolo čerpacej šachty až po montáži vystrojenia čerpacej šachty,
 • napojenie – sfunkčnenie odpadu, gravitačná kanalizácia z nehnuteľnosti, na čerpaciu šachtu - zaústenie gravitačnej kanalizácie je min. 1,0 m nad dno šachty,
 • pri montáži vystrojenia po osadení čerpadla je potrebné napustiť do čerpacej šachty vodu cca 50 cm na odskúšanie chodu čerpadla – vodu napustiť až na pokyny pracovníkov vykonávajúcich montáž, pri montáži musí byť šachta čistá – prázdna.
Tlakan-P4-5Tlakan-P4-4
Konkrétne prípady jednotlivých pripojení na verejnú kanalizáciu rieši osoba oprávnená pripájať na verejnú kanalizáciu:
 • Ladislav Bors, mobil 0903236063
 • Technici firmy NORIA
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: