Elektronické služby
Menu
Aktuality
08.11.2019
Výstava "Šikovné ruky a variácie jesene"
Jednota dôchodcov pozýva všetkých občanov na výstavu s názvom „Šikovné ruky a variácie jesene“ do sály kultúrneho domu v Hurbanovej Vsi. Výstava sa uskutoční v dňoch 15.,16. a 17. 11. 2019 v čase:
15.11.2019 od 16.00 hod. – 20.00 hod.
16.11.2019 od 15.... Viac »

25.07.2019
Zmeny cestovných poriadkov 2019
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú platné od 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte nejaké požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom, aby ste ich zaslali na m... Viac »

04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »


Komunálne odpady

verzia pre tlač
 

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov platí na základe všeobecne záväzného nariadenia:
►fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 
►právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie, 
►fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, záhrady, alebo nebytového priestoru.

Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca. 

Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a do 31.7. kalendárneho roka v hotovosti na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi,
alebo na účet obce IBAN: SK58 3100 0000 0041 1012 5718, SWIFT: LUBASKBX
(nezabudnite uviesť variabilný symbol = číslo platobného výmeru).

Tlačivá
Priznanie k poplatku za odpady pre fyzické osoby
Priznanie k poplatku za odpady pre podnikateľské subjekty

ELEKTRONICKÉ PRIZNANIE poplatku za odpady


Termíny vývozu odpadov v roku 2019

Plánovací kalendár_OBCE_2019_Hurbanova Ves

Separovaný zber kuchynských olejov

Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho rôzne produkty, ako napr. parafín a ekopalivo (bionaftu). Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte.

Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

· Zanáša, prípadne upcháva kanalizačné potrubie

Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanalizačného potrubia alebo prečerpávacej nádrži kanalizácie. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia potrubím. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia alebo prečerpávacej nádrže čo v konečnom dôsledku znamená častejšie poruchy a zvýšené náklady na prevádzku.

· Životné prostredie a ľudský organizmus

Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov dostávajú späť do nášho organizmu.

Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.

Čo zbierať: rastlinné oleje a tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál očistené od zvyškov z jedál.

Do čoho zbierať: do PET fľaše od minerálky alebo iných sýtených nápojov (pevná PET fľaša)

Ako zbierať: každá domácnosť dostane na Obecnom úrade zdarma lievik na PET fľašu pre ľahšie nalievanie použitého oleja. Lievik naskrutkujete na fľašu a môžete zlievať použitý olej. Po naplnení fľaše lievik odskrutkujete a použijete pre napĺňanie ďalšej fľaše.

Plnú fľašu s olejom pevne zaskrutkujete pôvodným uzáverom a fľašu vložíte do označeného kontajnera na zber použitých olejov pri Obecnom úrade.

Všetci môžeme pomôcť prírode, ktorá si to zaslúži.
Nezabúdajme, že ochranou prírody, chránime seba !

 verzia pre tlač